Menu

Privacy statement website van de Stichting Historische Kring IJsselstein (HKIJ).

De Stichting Historische Kring IJsselstein (HKIJ), gevestigd Benschopperstraat 39, 3401 DG IJsselstein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Benschopperstraat 39 3401 DG IJsselstein

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel: 030-6889794

Algemeen

Alle rechten op al het materiaal op deze website www.hkij.nl berusten bij de Stichting Historische Kring IJsselstein. Het is verboden om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Stichting Historische Kring IJsselstein) informatie (met tekst, beeld, geluid, html-codes daaronder begrepen) via elektronische en/of gedrukte mediavormen of op elke andere wijze op te slaan en/of te verspreiden. Linken en refereren naar deze website is toegestaan. Door het insturen van materiaal verleent u Stichting Historische Kring IJsselstein een onbeperkt gebruiksrecht, daarbij inbegrepen het recht om het materiaal in alle uitgaven van de Stichting Historische Kring IJsselstein te publiceren en het recht om materiaal te bekijken, te beluisteren, te bewerken en in te korten, evenals het niet-plaatsen van materiaal. Stichting Historische Kring IJsselstein kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en de publicatie van alle vrijwillige bijdragen. Stichting Historische Kring IJsselstein behoudt zich tevens het recht voor -tenzij anders overeengekomen met de auteur of fotograaf- artikelen en/of meningen te verwijderen.

Privacy statement

Deze website wordt beheerd door de Stichting Historische Kring IJsselstein. Het Privacy Statement toont een overzicht van de doeleinden van gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij het bezoeken van de website kan Stichting Historische Kring IJsselstein gegevens van u vragen/verwerken. Stichting Historische Kring IJsselstein is van mening dat bescherming van persoonlijke gegevens van bezoekers en donateurs van groot belang is. Deze persoonlijke gegevens worden daarom met uiterste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting Historische Kring IJsselstein houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt en aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiƫle Instellingen. Dit betekent dat uw persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor zover overeenkomstig met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde gedragscode en u bepaalde rechten kunt uitoefenen als het gaat om uw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

In het kader van de AVG is Stichting Historische Kring IJsselstein verplicht aan te geven welke persoonsgegevens verzamelt kunnen worden en op welke grondslagen dit gebeurt. Hieronder vind je alle informatie met betrekking tot de verzameling van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Historische Kring IJsselstein verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van het donateurschap en door het bezoeken van de website www.hkij.nl:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Historische Kring IJsselstein verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling  voor het donateurschap

- Verzenden van onze nieuwsbrieven indien je jezelf daarvoor hebt aangemeld

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze taken als HKIJ uit te voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen die onderdeel uit maken van het donateurschap te versturen

- Stichting Historische Kring IJsselstein verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Historische Kring IJsselstein neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Historische Kring IJsselstein) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Iedere stichting is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Naast deze fiscale bewaarplicht bewaart de Stichting Historische Kring IJsselstein je persoonsgegevens digitaal niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De Stichting Historische Kring IJsselstein bewaard de volgende persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van het donateurschap Personalia, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres Bij overlijden van een lid worden alle gegevens bij de eerstvolgende prolongatie verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Historische Kring IJsselstein deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Historische Kring IJsselstein blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Historische Kring IJsselstein en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Historische Kring IJsselstein wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Historische Kring IJsselstein neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons telefoonnummer 030-6889794 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen Privacy Statement

Stichting Historische Kring IJsselstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Daarom verdient het aanbeveling om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u hier altijd van op de hoogte bent.